Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Rafał Gutowski
   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/24-11-2014, 10:23
Mgr inż. Ryszard Kowski
    Brak określenia dawki granicznej w stosowaniu promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz relatywnie wysokie radiacyjne narażenie pacjentów i personelu stawiają radiologię zabiegową na specjalnej pozycji. Efektem tego są szczegółowe regulacje prawne związane z tego typu procedurami oraz ściśle określone zasady zachowania się w obszarze sal zabiegowych.
21-12-2012, 11:05
T. Książek
   Jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stają obecnie pracownicy szpitali na całym świecie są zakażenia wywołane przez drobnoustroje, które nabyły oporność na większość znanych medycynie antybiotyków. Dodatkowo wiele gatunków bakterii, posiada zdolność przetrwania w środowisku szpitalnym przez długi okres czasu w postaci przetrwalników, przez co istnieje możliwość transmisji patogenu ze środowiska do organizmu pacjenta.
28-09-2012, 11:41
prof. U.W. dr hab. Adam Brzozowski
    Monografia dr Marii Boratyńskiej dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorka trafnie podkreśla, że gwarantowane prawnie samodecydowania jednostek w procedurach medycznych wymaga szczególnie ostrożnych i wnikliwych analiz oraz bardzo wyważonych rozwiązań. Wskazuje Ona dalej, że obecna praktyka i stan prawny jest w tym zakresie zdecydowanie niezadowalający. Brak jest jednolitych uregulowań prawnych, a te, które istnieją, nie są szanowane, zwłaszcza przez lekarzy. Autorka mocno akcentuje, że rozprawa poświęcona jest prawu medycznemu, które Jej zdaniem wykazuje szereg odrębnych cech w zestawieniu z tradycyjnie ujmowaną cywilistyką. Odnosi się to przede wszystkim do tradycyjnego, cywilistycznego aparatu pojęciowego, który okazuje się często nieprzydatny w zakresie opisu, badań i regulacji zagadnień z zakresu praw pacjenta do samodecydowania.
25-07-2012, 13:48
Aleksander Olejarz

   Jest szereg zwyczajowych powodów, aby kierownikiem bloku operacyjnego był chirurg a nie anestezjolog lub pielęgniarka operacyjna. Ale argumenty stojące za nimi są stosunkowo mało racjonalne...

XII Sympozjum Blok operacyjny ,A.O./26-01-2012, 15:56
Maria Ciuruś
 
   Blok operacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych szpitala o bardzo złożonej strukturze. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów: pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych (różnych specjalności), lekarzy anestezjologów, perfuzjonistów (w niektórych szpitalach), sprzątaczek. Zespoły te można podzielić na większe zespoły: zabiegowy (lekarsko-pielęgniarski), anestezjologiczny (lekarsko-pielęgniarski), sprzątający. Każdy z zespołów wykonuje odrębne zadania (operowanie, znieczulanie, sprzątanie). Wszyscy zmierzają do jednego celu - pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach.
XII Sympozjum Blok operacyjny,M.C/26-01-2012, 15:42
Krzysztof Bielecki

   Praca w bloku operacyjnym dla lekarzy zabiegowców ma trojaki wymiar: 1) leczenia chirurgicznego chorych. 2) nabywania umiejętności w procesie specjalizacji, 3) podwyższania poziomu umiejętności w procesie ciągłego doskonalenia podyplomowego. W okresie 44 miesięcy stażu klinicznego specjalizujący się lekarz powinien wykonać co najmniej 450 operacji samodzielnie i uczestniczyć jako pierwsza asysta w co najmniej 45 operacjach.

   Wśród operacji wykonywanych samodzielnie powinno być:
150 operacji ze wskazań pilnych i nagłych, 300 operacji ze wskazań planowych w tym 200 operacji brzusznych i 100 poza- brzusznych. Specjalizujący się powinien wykonać co najmniej 100 zabiegów z zakresu tzw. małej chirurgii oraz wykonać lub brać udział w co najmniej 80 zabiegach endoskopii diagnostyczno - zabiegowej.

   W programie specjalizacji załączona jest lista i orientacyjna liczba obowiązujących operacji, do których lekarz powinien asystować lub wykonać je w asyście specjalisty. Listę wykonanych operacji potwierdza kierownik specjalizacji, ordynator oddziału lub kierownik kliniki w której odbywa się szkolenie. Inne specjalności zabiegowe maja własną listę operacji i procedur, specyficzną dla danej specjalności, którą specjalizujący musi zrealizować w trakcie szkolenia.

IX Ogólnopolskie Sympozjum /24-05-2011, 11:47
Maria Ciuruś

   Istnieje wiele potencjalnych przyczyn zakażeń u pacjentów operowanych. W zapobieganiu zakażeniom bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do operacji, transport do sali operacyjnej, organizacja pracy bloku operacyjnego, zachowanie personelu bloku operacyjnego w czasie trwania operacji oraz okres pooperacyjny. 

   Ochrona pacjenta przed zakażeniami w okresie przedoperacyjnym (wybrane elementy, na które mają wpływ pielęgniarki z oddziałów zabiegowych):
   • Ochrona pacjentów przed kolonizacją patogennymi szczepami drobnoustrojów. Bardzo istotna jest higiena rąk personelu medycznego, higiena sprzętu medycznego, izolowanie od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi lub chorobami zakaźnymi...

XI Ogólnopolske Sympozjum /24-05-2011, 10:08

Bezpieczeństwo i Higiena

Tadeusz Szreter

   Anestezjolog wykonuje w sali operacyjnej wiele zabiegów inwazyjnych niosących za sobą możliwość zakażeń. Personel anestezjologiczny obecny jest we wszystkich pomieszczeniach bloku operacyjnego, stąd jego zachowania i nawyki przyczyniają się znakomicie do utrzymania właściwej higieny a tym samym ograniczaniu powstawania i szerzenia się zakażeń. 

   Działania anestezjologiczne mogą prowadzić do przenoszenia zakażeń wszystkimi powyższymi drogami. Z tego powodu konieczne jest opracowanie i ścisłe przestrzeganie zasad postępowania i organizacji pracy zespołu anestezjologicznego. Niestety w większości przypadków takie zalecenia, o ile w ogóle istnieją, albo nie są wyczerpujące albo nie obejmują wszystkich elementów postępowania. Ogólne wytyczne higieniczne, sprawdzane przez służby sanitarno - epidemiologiczne nie dotyczą najczęściej pracy zespołów anestezjologicznych.

XI Ogólnopolskie Sympozjum /26-05-2011, 09:58
Krzysztof Bielecki

   W świecie rocznie wykonuje się około 234 milionów operacji chirurgicznych. Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest najczęstszym powikłaniem chirurgicznym okołooperacyjnym. Szacuje się, że w operacjach czystych (np. operacja przepukliny, operacja na gruczole piersiowym) ZMO występuje w ok. 1%, w operacjach czysto-skażonych np. w operacjach na jelicie grubym ZMO obserwuje się w ok.11% przypadków. 

   ZMO zwiększa o 60% ryzyko pobytu chorego w OIT, pięciokrotnie zwiększa ryzyko ponownej hospitalizacji i dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu chorego. Wg. Nelsona (2009) koszt leczenia jednego chorego bez ZMO wynosi 1733 dolarów a koszt leczenia chorego z ZMO aż 5155 dolarów. Czynniki ryzyka ZMO podzielono na trzy kategorie...

X Ogólnopolskie Sympozjum/26-05-2011, 09:28
Rafał Hrynyk

   Rękawice medyczne, których głównym zadaniem jest ochrona pacjenta przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, powinny również zapewniać ochronę ich użytkownikom (personelowi medycznemu). W zależności od przeznaczenia rękawice medyczne dzielą się na dwie podstawowe grupy: rękawice chirurgiczne oraz rękawice do badań i zabiegów. 

   Biorąc pod uwagę specyfikę czynności wykonywanych przez personel medyczny wymagane jest, by rękawice dla tej grupy odbiorców były sterylne i ściśle dopasowane do anatomicznej budowy ręki, co z kolei może utrudniać ich zakładanie i zdejmowanie. Ze względu na koszt materiału i metody jego obróbki producenci, chcąc osiągnąć spełnienie powyższych warunków dla oferowanych wyrobów, najczęściej stosują lateks kauczuku naturalnego oraz puder w postaci skrobi kukurydzianej.
   Bardzo dobre właściwości przetwórcze lateksu kauczuku naturalnego oraz korzystne właściwości barierowe i wytrzymałościowe, przy jednoczesnej miękkości i elastyczności zwulkanizowanych filmów lateksowych sprawiają, że obecnie ponad 99% rękawic chirurgicznych i 85% zabiegowo-diagnostycznych wytwarza się z tego surowca.

   Należy jednak podkreślić, że występują trzy podstawowe typy reakcji związanych z noszeniem rękawic z lateksu kauczuku naturalnego, tj. zapalenie skóry wywołane przez podrażnienie, reakcje alergiczne typu natychmiastowego i opóźnionego.

XI Ogólnopolskie Sympozjum/26-05-2011, 09:03

Aktualności

Polska Izba Gospodarcza Czystości
    26 kwietnia br. zakończyła się VI edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa. Warszawskie Centrum EXPO XXI ponownie przeżyło prawdziwe oblężenie. Organizatorzy z dumą podkreślają, iż po raz kolejny targi ISSA Interclean odnotowały wzrost odwiedzających. Pierwsze podsumowania wskazują, że możemy się pochwalić blisko 4 000 gości z 55 krajów.
14-05-2013, 11:12
   W dzienniku ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1545 ukazało się rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych pełen tekst rozporządzenia dostępny na stronie.
RCL/17-01-2013, 21:38

   Wcześniejszy niż tradycyjny czerwcowy termin oraz ryzykowna „13” nie zagroziły ostatnim obradom Sympozjum „Blok Operacyjny – organizacja i funkcjonowanie”. Podobnie jak w ubiegłych latach w konferencji brało odział ponad 400 uczestników, których codzienna praca związana jest blokiem operacyjnym.

25-09-2012, 15:29

  XII Edycja Ogólnopolskiego Sympozjum 'Blok Operacyjny - Organizacja i Funkcjonowanie' skierowana do branży medycznej już za nami. Podczas trzydniowego spotkania blisko ponad czterystu lekarzy, pielęgniarek i kadry zarządzającej dyskutowało i wymieniło się doświadczeniem z obszaru pracy w bloku operacyjnym, powikłań okołooperacyjnych, specyfiki zabiegów hybrydowych czy aspektów prawnych zgody pacjenta na leczenie.

XII Ogólnopolskie Sympozjum Blok Operacyjny/10-07-2011, 22:30

Sympozjum towarzyszyła wystawa farmaceutyków, wyposażenia i materiałów medycznych. Każda z firm starała się zaprezentować najnowocześniejsze produkty z branży. Można zauważyć, że producenci prześcigają się w zastosowaniu poszczególnych innowacyjnych rozwiązań tak, aby w sposób optymalny zagwarantować komfort pracy personelowi medycznemu oraz maksymalne bezpieczeństwo i wygodę pacjenta.

XII Ogólnopolskie Sympozjum Blok Operacyjny/03-07-2011, 20:22

Wyposażenie

T. Książek
   Obecnie kreowane bloki operacyjne stanowią duże wyzwanie dla dziedziny jaką jest telemedycyna. Jest to prężnie rozwijająca się gałąź rozwiązań branży teleinformatycznej, stosowana w nowoczesnych placówkach służby zdrowia. Mnogość źródeł sygnału wideo do jakich należą kamery wbudowane w lampy operacyjne, kamery w zestawach laparoskopowych i endoskopowych a także precyzyjne zarządzanie tymi sygnałami poprzez wyświetlanie ich na wielu monitorach, rejestrowanie, archiwizację i przesyłanie poza salę operacyjną stanowi podstawowe zadanie dla systemów integracji.
Konferencja Blok Operacyjny/28-09-2012, 11:41

   Firma Gemed została autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem produktów oraz rozwiązań wiodącego na amerykańskim rynku medycznym konsorcjum produkcyjnego SKYTRON.

www.gemed.pl/12-09-2011, 10:58
Jolanta Kudelska

   Zmniejszenie bólu i zajrzenie do wnętrza organizmu były odwiecznym marzeniem człowieka. Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa próbowano zajrzeć do wnętrza człowieka przez naturalne otwory ciała. Używano w tym celu światła odbitego od lustra.Idea ta stale rozwijana doprowadziła do współczesnej endoskopii. Tu wymienić trzeba polskiego chirurga Mikulicza Radeckiego, który używając sztywnego cystoskopu wykonał pierwszą gastroskopię 18.

X Ogólnopolskie Sympozjum/27-05-2011, 12:35
Magdalena Bałecka

   Sprzęt medyczny stanowi znaczącą część wyposażenia placówek medycznych. Kwestie powtórnego użycia sprzętu medycznego odnoszą się tylko do narzędzi wielorazowego użytku. Narzędzia określone przez producenta, jako jednorazowe po zużyciu muszą bezwzględnie zostać zutylizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

XI Ogólnopolskie Sympozjum/26-05-2011, 11:28
§ Regulamin
strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.