XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
RECENZJA WYDAWNICZA monografii dr Marii Boratyńskiej pt. „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania

   1. Monografia dr Marii Boratyńskiej dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorka trafnie podkreśla, że gwarantowane prawnie samodecydowania jednostek w procedurach medycznych wymaga szczególnie ostrożnych i wnikliwych analiz oraz bardzo wyważonych rozwiązań. Wskazuje Ona dalej, że obecna praktyka i stan prawny jest w tym zakresie zdecydowanie niezadowalający. Brak jest jednolitych uregulowań prawnych, a te, które istnieją, nie są szanowane, zwłaszcza przez lekarzy. Autorka mocno akcentuje, że rozprawa poświęcona jest prawu medycznemu, które Jej zdaniem wykazuje szereg odrębnych cech w zestawieniu z tradycyjnie ujmowaną cywilistyką. Odnosi się to przede wszystkim do tradycyjnego, cywilistycznego aparatu pojęciowego, który okazuje się często nieprzydatny w zakresie opisu, badań i regulacji zagadnień z zakresu praw pacjenta do samodecydowania.
   2. Pracę rozpoczynają wnikliwe analizy odnoszące się do autonomii pacjenta, jako dobra prawnego i zarazem wartości moralnej. Na tym tle Autorka omawia instytucję zgody pacjenta, wymagania materialne i formalne stawiane zgodzie pacjenta, prawną zdolność do wyrażania zgody. Szczególnie interesujące wydają się rozważania dotyczące charakteru prawnego zgody pacjenta. Praca obejmuje też rozważania odnoszące się do standardów i przywilejów zawodowych w zakresie świadczenia usług medycznych, poszanowania autonomii w ramach poszczególnych praw pacjenta i postępowań przymusowych w medycynie. Niezmiernie interesującą część rozprawy stanowi wnikliwe - a zarazem zdystansowane emocjonalnie - przedstawienie prawnomedycznych dylematów i wyzwań związanych z prawem wolnego wyboru pacjenta.
   3. Wybór przedmiotu monografii dr Marii Boratyńskiej należy uznać więc za trafny i w pełni uzasadniony. Monografia dr Marii Boratyńskiej stanowi w zakresie objętej nią problematyki pracę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo dużego znaczenia praktycznego, zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem tak szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badawczych. W doktrynie polskiej problematyka ta cieszy się zainteresowaniem od niedawna. Opublikowane prace badawcze są nieliczne, i odnoszą się do problematyki poruszonej w rozprawie jedynie fragmentarycznie. Dorobek judykatury, na którym opiera się większość tych badań, jest niesłychanie skromny.
   4. Schemat rozprawy wydaje się uzasadniony z uwagi na przyjętą przez Autorkę koncepcję układu analizowanych problemów. Koncepcja ta służy przeprowadzeniu tezy o niedoskonałości systemu, który powinien być gwarancją prawa pacjenta do samodecydowania.
   5. Rozprawa jest bardzo obszerna, liczy przeszło 700 stron i składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych uwagami wstępnymi oraz zamkniętych wnioskami i uwagami końcowymi. Mimo tego, nie sposób wskazać na nieuzasadnione powtórzenia, nie ma też wywodów, które można by uznać za niepotrzebne bądź przesadnie rozbudowane. Materiał został w pracy prawidłowo uporządkowany.
   6. Recenzowana praca nie ma charakteru prawnoporównawczego. Zawiera ona jednak pogłębione uwagi odnoszące się do opracowań i wartości o charakterze uniwersalnym. Przyjęty przez Autorkę zakres badań na tym obszarze należy uznać za usprawiedliwiony.
   7. Praca dr Marii Boratyńskiej zasługuje na wysoką ocenę także z formalnego punktu widzenia. Jest ona starannie udokumentowana, zarówno w odniesieniu do obszernej literatury (polskiej i zagranicznej) wykorzystanej przy przeprowadzaniu badań, jak i materiału normatywnego. Rozprawa daje dobre świadectwo jej erudycji, zdolności i wiedzy prawniczej. Praca napisana jest poprawnym precyzyjnym i zwięzłym językiem.
   8. W konkluzji niniejszej recenzji pragnę podkreślić, że recenzowana praca dr Marii Boratyńskiej stanowi samodzielne opracowanie niezwykle aktualnej i ważnej problematyki z zakresu prawa medycznego (będę się upierał, że także z zakresu prawa cywilnego), potwierdza ogólną wiedzę teoretyczną Autorki w tej dziedzinie oraz jej dobre przygotowanie i uzdolnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Stanowi ona istotny wkład do dorobku doktryny prawa medycznego i cywilnego i w pełni zasługuje na opublikowanie w formie samodzielnej monografii prawniczej.
25-07-2012, 13:48, wyświetleń: 2482
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.