XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

1 2 ... z 2 następna
Maria Boratyńska
   XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne za temat przewodni mieć będzie:
Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.

   Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

23-08-2017, 12:53
Bielecki K., Krześniak-Wszoła N.
Powikłania krwotoczne po zabiegach chirurgicznych należą do jednych z najczęstszych powikłań pooperacyjnych i występują przede wszystkim u chorych poddanych dużym zabiegom operacyjnym. Rozległy zakres operacji a w jego wyniku uraz okołooperacyjny zwiększają ryzyko wystąpienia niekorzystnych zaburzeń hemostazy u chorego. Różne typy krwawień mogą wystąpić we wczesnym i późniejszym okresie po zabiegu operacyjnym, u chorych leczonych zarówno na oddziałach chirurgicznych jak i w Oddziałach Intensywnej Terapii. Krwawienia pooperacyjne są przyczyną zwiększenia chorobowości, śmiertelności i wydłużenia czasu leczenia zwiększając jego koszt ekonomiczny.
Blok operacyjny 2014 / 27-04-2015, 12:12
Bielecki Krzysztof
   Chirurgia jak każda specjalność medyczna stale podlega postępowi. Rozwój chirurgii przewodu pokarmowego w ostatnich latach ukierunkował się głównie na techniki małoinwazyjne jak laparoskopia, endoskopia zabiegowa, SILS, NOTES, TAMIS (Transanal  Minimally Invasive Surgery). Pomimo to nadal w piśmiennictwie światowym ukazują się publikacje opisujące nowe techniki i metody postępowania w tradycyjnej, otwartej chirurgii przewodu pokarmowego. Artykuł niniejszy jest przeglądem wybranych doniesień naukowych na temat niektórych nowości z zakresu chirurgii gastroenterologicznej jak nowe metody leczenia nowotworów wątroby, chorób trzustki, nowe strategie postępowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna i raka jelita grubego, modyfikacje zespoleń jelitowych, modyfikacje wytwarzania stomii jelitowych oraz nowości w proktologii. W ostatniej części pracy omówiono niektóre nowości w zakresie zapobiegania zrostom otrzewnowym i w zakresie opieki pooperacyjnej.
Blok operacyjny 2014 / 27-04-2015, 11:10
Rafał Gutowski
   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/ 24-11-2014, 10:23
Mgr inż. Ryszard Kowski
    Brak określenia dawki granicznej w stosowaniu promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz relatywnie wysokie radiacyjne narażenie pacjentów i personelu stawiają radiologię zabiegową na specjalnej pozycji. Efektem tego są szczegółowe regulacje prawne związane z tego typu procedurami oraz ściśle określone zasady zachowania się w obszarze sal zabiegowych.
21-12-2012, 11:05
T. Książek
   Jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stają obecnie pracownicy szpitali na całym świecie są zakażenia wywołane przez drobnoustroje, które nabyły oporność na większość znanych medycynie antybiotyków. Dodatkowo wiele gatunków bakterii, posiada zdolność przetrwania w środowisku szpitalnym przez długi okres czasu w postaci przetrwalników, przez co istnieje możliwość transmisji patogenu ze środowiska do organizmu pacjenta.
28-09-2012, 11:41
prof. U.W. dr hab. Adam Brzozowski
    Monografia dr Marii Boratyńskiej dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorka trafnie podkreśla, że gwarantowane prawnie samodecydowania jednostek w procedurach medycznych wymaga szczególnie ostrożnych i wnikliwych analiz oraz bardzo wyważonych rozwiązań. Wskazuje Ona dalej, że obecna praktyka i stan prawny jest w tym zakresie zdecydowanie niezadowalający. Brak jest jednolitych uregulowań prawnych, a te, które istnieją, nie są szanowane, zwłaszcza przez lekarzy. Autorka mocno akcentuje, że rozprawa poświęcona jest prawu medycznemu, które Jej zdaniem wykazuje szereg odrębnych cech w zestawieniu z tradycyjnie ujmowaną cywilistyką. Odnosi się to przede wszystkim do tradycyjnego, cywilistycznego aparatu pojęciowego, który okazuje się często nieprzydatny w zakresie opisu, badań i regulacji zagadnień z zakresu praw pacjenta do samodecydowania.
25-07-2012, 13:48
Aleksander Olejarz

   Jest szereg zwyczajowych powodów, aby kierownikiem bloku operacyjnego był chirurg a nie anestezjolog lub pielęgniarka operacyjna. Ale argumenty stojące za nimi są stosunkowo mało racjonalne...

XII Sympozjum Blok operacyjny ,A.O./ 26-01-2012, 15:56
Maria Ciuruś
 
   Blok operacyjny jest jedną z komórek organizacyjnych szpitala o bardzo złożonej strukturze. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów: pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych (różnych specjalności), lekarzy anestezjologów, perfuzjonistów (w niektórych szpitalach), sprzątaczek. Zespoły te można podzielić na większe zespoły: zabiegowy (lekarsko-pielęgniarski), anestezjologiczny (lekarsko-pielęgniarski), sprzątający. Każdy z zespołów wykonuje odrębne zadania (operowanie, znieczulanie, sprzątanie). Wszyscy zmierzają do jednego celu - pomyślnego wykonania operacji w dobrym znieczuleniu i higienicznych warunkach.
XII Sympozjum Blok operacyjny,M.C/ 26-01-2012, 15:42
Krzysztof Bielecki

   Praca w bloku operacyjnym dla lekarzy zabiegowców ma trojaki wymiar: 1) leczenia chirurgicznego chorych. 2) nabywania umiejętności w procesie specjalizacji, 3) podwyższania poziomu umiejętności w procesie ciągłego doskonalenia podyplomowego. W okresie 44 miesięcy stażu klinicznego specjalizujący się lekarz powinien wykonać co najmniej 450 operacji samodzielnie i uczestniczyć jako pierwsza asysta w co najmniej 45 operacjach.

   Wśród operacji wykonywanych samodzielnie powinno być:
150 operacji ze wskazań pilnych i nagłych, 300 operacji ze wskazań planowych w tym 200 operacji brzusznych i 100 poza- brzusznych. Specjalizujący się powinien wykonać co najmniej 100 zabiegów z zakresu tzw. małej chirurgii oraz wykonać lub brać udział w co najmniej 80 zabiegach endoskopii diagnostyczno - zabiegowej.

   W programie specjalizacji załączona jest lista i orientacyjna liczba obowiązujących operacji, do których lekarz powinien asystować lub wykonać je w asyście specjalisty. Listę wykonanych operacji potwierdza kierownik specjalizacji, ordynator oddziału lub kierownik kliniki w której odbywa się szkolenie. Inne specjalności zabiegowe maja własną listę operacji i procedur, specyficzną dla danej specjalności, którą specjalizujący musi zrealizować w trakcie szkolenia.

IX Ogólnopolskie Sympozjum / 24-05-2011, 11:47
1 2 ... z 2 następnastrony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.