XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Dodaj do ulubionych   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    
Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z Portalu „Blok Operacyjny.pl"

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 25.07.2007)

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Portal „Blok Operacyjny.pl" jest portalem internetowym, którego operatorem jest spółka pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-993) przy ul. Bysławskiej 82 pok. 102 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. - zwaną dalej Usługodawcą, warunki korzystania z Portalu „Blok Operacyjny" - zwanego dalej Portalem „Blok Operacyjny.pl", warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Zamawiając usługę, Usługobiorca, potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.


§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 3

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  "Usługodawcą" jest spółka pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-993) przy ul. Bysławskiej 82 pok. 102 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.
 2. "Usługobiorcą" jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.


Rozdział II
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

Dział 1
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 4

 1. Usługi świadczone poprzez Usługodawcę polegają na udostępnieniu drogą elektroniczną online całości lub części zasobów Portalu „Blok Operacyjny.pl", na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony „www" o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu „Blok Operacyjny.pl" mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest dostęp do określonych przez Usługodawcę treści Portalu „Blok Operacyjny.pl". Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 4. Koszt usług Portalu „Blok Operacyjny.pl" nie obejmuje kosztów dostępu przez Usługobiorcę do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej "Blok Operacyjny.pl" wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Dział 2
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 5

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi albo jej niewykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu „Blok Operacyjny.pl" oraz usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej oraz aby czas niedostępności Portalu „Blok Operacyjny.pl" był jak najkrótszy.
 4. O ile nie zastrzeżono inaczej majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu „Blok Operacyjny.pl" należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).


Rozdział III
Postępowanie reklamacyjne

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ipoz.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania. Okres ten może jednak zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Usługodawca zastrzega ponadto, iż w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień od osoby zgłaszającej reklamację, czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji albo informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie niezwłocznie wysłana na adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację.


Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 7


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu „Blok Operacyjny.pl" i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§ 8


Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O dokonaniu zmian Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. W przypadku niezłożenia przez Usługobiorcę - w terminie oznaczonym w treści powiadomienia - oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany w niniejszym Regulaminie zostały przez Usługobiorcę zaakceptowane.
strony www, sklepy internetowe, pozycjonowanie Copyright © 2011 Blok operacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.